Image
0
17 sierpnia, 2021

Dane NBP: Bilans płatniczy i podaż pieniądza w czerwcu 2021 roku

Iza

W czerwcu 2021 roku bilans płatniczy dotyczący salda rachunku bieżącego był dodatni i wyniósł 1,3 mld zł. Odnotowano tutaj dodatnie salda obrotów towarowych (3,4 mld zł) i usług (9,2 mld zł), a także ujemne saldo dochodów pierwotnych (9,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,6 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 4,0 mld zł.

Bilans płatniczy w czerwcu 2021 roku

NBP podało w dniu 13 sierpnia 2021 roku bilans płatniczy Polski za czerwiec 2021 roku. Wynika z niego, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. Odnotowano również znaczący wzrost handlu zagranicznego towarami. Wartość eksportu towarów wyniosła 106,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 21,7 mld zł, czyli o 25,5% w stosunku do miesiąca czerwiec 2020 roku. Natomiast wartość importu towarów w porównaniu do czerwca 2020 roku wzrosła o 28,4 mld zł, czyli o 38,0% i osiągnęła poziom 103,2 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,6 mld zł i w porównaniu z czerwcem 2020 r. wzrosły o 1,4 mld zł, czyli o 7,0%. Wartość rozchodów wyniosła 12,5 mld zł i wzrosła o 1,3 mld zł, czyli o 11,9%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,7 mld zł. Czynnikami, które wpłynęły na ujemne saldo były: dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (7,7 mld zł), wypłaty dywidend (10,6 mld zł), ujemne reinwestowane zyski (3,8 mld zł), odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,9 mld zł), a także  wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,2 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).

Przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 1,5 mld zł. Zmniejszyły się one o 5,9 mld zł w porównaniu z czerwcem 2020 roku. Przyczyniło się do tego ujemne saldo sektora rządowego (1,8 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,2 mld zł). Natomiast rozchody wyniosły 3,1 mld zł i w porównaniu z czerwcem 2020 roku zwiększyły się o 0,4 mld zł. 

Napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 5,2 mld zł. Z otrzymanego budżetu zarejestrowano w rachunku kapitałowym 4,9 mld zł. Również w miesiącu czerwiec zapłacono składkę w wysokości 2,2 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł.

Podaż pieniądza w czerwcu 2021 roku

W dniu 22 lipca 2021 roku NBP podał wyniki podaży pieniądza za miesiąc czerwiec 2021 roku. Wykazują one, że wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 876,0 mld zł i była o 4,0 mld zł wyższa niż na koniec maja 2021 roku. Do wzrostu podaży przyczynił się wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i pozostałych instytucji finansowych.

Wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 5,7 mld zł, czyli o 0,6%. Osiągnęła ona wartość 1 002,9 mld zł. Natomiast w sektorze pozostałych instytucji finansowych wzrosła o 2,6 mld zł, czyli o 5,3% i osiągnęła poziom 52,4 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszył się o 5,1 mld zł, czyli o 1,3%. Wyniósł on 381,8 mld zł. W sektorze instytucji samorządowych zmniejszył się o 1,7 mld zł, czyli o 2,5%. Osiągnął on poziom 65,5 mld zł.

Jeśli chodzi o zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło ono o 5,1 mld zł, czyli o 0,6%. Osiągnęło ono wartość 802,1 mld zł. Natomiast zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 17,6 mld zł, czyli o 4,8%. Wyniosło ono 345,8 mld zł. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 4,1 mld zł, czyli o 1,1%. Osiągnęło ono poziom 365,9 mld zł.

NBP podaje również co miesiąc dane dotyczące inflacji bazowej i aktywów rezerwowych. Informacje na temat czerwcowych danych można znaleźć tutaj.