Image
0
15 lutego, 2022

Dane NBP: Bilans płatniczy Polski i podaż pieniądza w grudniu 2021 roku

Iza

W grudniu 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) oraz dochodów wtórnych (5,1 mld zł), a także dodatnie saldo usług (6,9 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w grudniu 2021 roku wyniosła 1.985,0 mld zł, co oznacza, że zwiększyła się o 13,1 mld zł.

Bilans płatniczy w grudniu 2021 roku

W dniu 14 lutego 2022 roku NBP podał dane bilansu płatniczego Polski za miesiąc grudzień 2021 roku. Ze wstępnych danych wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. Na wartość otrzymanego salda wpłynęły ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł), dochodów wtórnych (5,1 mld zł), a także dodatnie salda usług (6,9 mld zł). W analogicznym miesiącu w 2020 roku saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w grudniu dało łącznie ujemny wynik. Wyniósł on 6,6 mld zł.

Szacunkowa wartość eksportu towarów wyniosła 111,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 20,9 mld zł, czyli o 23,1% w stosunku do grudnia 2020 roku. Natomiast wartość importu osiągnęła wartość 123,0 mld zł. Oznacza to wzrost o 35,2 mld zł, czyli o 40,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 roku. Grudzień charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Przyczyniło się to na pogorszenie salda obrotów towarowych. W grudniu 2021 roku deficyt wymiany towarowej wyniósł 11,7 mld zł, wobec nadwyżki 2,6 mld zł w grudniu 2020 roku.

Do wysokiej dynamiki obrotów przyczyniła się wzrostowa tendencja cen transakcyjnych. Wskazują na to najwyższe wzrosty wartości eksportu oraz importu w kategoriach obejmujących paliwa i towary zaopatrzeniowe. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i pogorszenia się salda przyczynił się  duży wzrost w kategorii obejmującej paliwa nieprzetworzone. Można tutaj wymienić, m.in. gaz ziemny (sześciokrotny wzrost cen) i ropę naftową (dwukrotny wzrost cen). Zanotowano tutaj trzykrotny wzrost wartości przywozu paliw. Wyższe ceny odnotowano również w przypadku aut osobowych, leków oraz części odbiorników telewizyjnych. Natomiast w eksporcie najbardziej wzrosła wartość koksu, oraz energii elektrycznej, a także komputerów, ciągników drogowych i autobusów. Na dynamikę eksportu wpływ miały również wyraźne spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz części motoryzacyjnych, w tym akumulatorów elektrycznych. Dodatkowo obniżyła się również dynamika eksportu trwałych dóbr konsumpcyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 27,0 mld zł. W porównaniu z grudniem 2020 roku wzrosły o 4,3 mld zł, czyli o 19,1%. Natomiast wartość rozchodów wyniosła 20,1 mld zł. Wzrosła ona o 5,5 mld zł, czyli o 37,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku. Eksport zanotował dodatnie salda usług (6,9 mld zł) z tytułu usług transportowych (3,3 mld zł), a także pozostałych usług (6,7 mld zł). Odnotowano również ujemne saldo podróży zagranicznych (3,1 mld zł).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. Głównym czynnikiem, który wpłynął na ujemne saldo to dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (7,5 mld zł). Znaczący wpływ miały również dywidendy (6,6 mld zł), ujemne reinwestowane zyski (0,4 mld zł), a także odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (1,3 mld zł). Na wysokość salda oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,4 mld zł).

Przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 1,5 mld zł. W porównaniu z analogicznym miesiącem w 2020 roku były niższe o 0,5 mld zł. Przyczyniło się do tego ujemne saldo sektora rządowego (4,6 mld zł) oraz ujemne saldo pozostałych sektorów (0,5 mld zł). Natomiast rozchody wyniosły 6,6 mld zł i w porównaniu z grudniem 2020 roku zmniejszyły się o 3,3 mld zł.

Napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 13,4 mld zł. Z tego 11,9 mld zł zasiliło rachunek kapitałowy, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Napływ środków z Unii Europejskiej w wysokości 1,5 mld zł miał miejsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Funduszu Społecznego. W grudniu 2021 roku zapłacono również składkę w wysokości 6,1 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 7,3 mld zł.

Więcej na temat bilansu płatniczego za miesiąc grudzień 2021 roku można znaleźć tutaj.

Podaż pieniądza w grudniu 2021 roku

W dniu 26 stycznia 2022 roku NBP podał wyniki podaży pieniądza za miesiąc grudzień 2021 roku. Wskazują one, że wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1.985,0 mld zł. Oznacza to, że była wyższa o 13,1 mld zł w porównaniu do wyników na koniec listopada 2021 roku. Do wzrostu podaży przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i instytucji samorządowych.

W grudniu 2021 roku, wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 16,3 mld zł, czyli o 1,6%. Osiągnęła poziom 1.046,1 mld zł. Natomiast w sektorze instytucji samorządowych wzrosła o 5,6 mld zł, czyli o 8,5%. Co oznacza, że wzrosła ona do poziomu 72,1 mld zł.

Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 8,7 mld zł, czyli o 13,4%. Osiągnęła ona poziom 56,1 mld zł. Dodatkowo stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszył się o 5,5 mld zł, czyli o 1,3 proc. Oznacza to, że osiągnął on poziom 415,1 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 2,8 mld zł, czyli o 0,3%. Osiągnęło ono poziom 826,7 mld zł. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych zadłużenie spadło o 0,2 mld zł, czyli o 0,1%. Osiągnęło ono poziom 382,2 mld zł. Natomiast zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 62,8 mld zł, czyli o 19,3%. Wyniosło ono poziom 388,2 mld zł.

Dane dotyczące inflacji bazowej i aktywów rezerwowych za miesiąc grudzień 2021 roku można znaleźć tutaj.