Image
0
14 września, 2021

Dane NBP: Bilans płatniczy Polski i podaż pieniądza w lipcu 2021 roku

Iza

W lipcu 2021 roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego saldo było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów towarowych (3,3 mld zł), dochodów pierwotnych (11,3 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,5 mld zł), a także dodatnie saldo usług (6,7 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w lipcu wyniosła 1 894,5 mld zł, czyli zwiększyła się o 18,5 mld zł.

Bilans płatniczy w lipcu 2021 roku

NBP podało w dniu 13 września 2021 roku wstępne dane bilansu płatniczego za lipiec 2021 roku. Wynika z niego, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. Wartość eksportu towarów wyniosła 102,0 mld zł. Oznacza to wzrost o 14,4 mld zł, czyli o 16,5% w stosunku do miesiąca lipiec 2020 roku. Natomiast wartość importu towarów w porównaniu do lipca 2020 roku wzrosła o 21,1 mld zł, czyli o 25,1% i osiągnęła poziom 105,2 mld zł. Szybki wzrost wartości importu niż eksportu miał jednak wpływ na pojawienie się deficytu w obrotach towarowych i wyniósł on 3,3 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,3 mld zł i w porównaniu z lipcem 2020 r. wzrosły o 0,6 mld zł, czyli o 2,9%. Wartość rozchodów wyniosła 15,7 mld zł i wzrosła o 2,2 mld zł, czyli o 16,0%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 11,3 mld zł. Czynnikami, które wpłynęły na ujemne saldo były: dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (9,5 mld zł), a także  wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,5 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,4 mld zł).

Przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 1,7 mld zł. Zmniejszyły się one o 0,5 mld zł w porównaniu z lipcem 2020 roku. Przyczyniło się do tego ujemne saldo sektora rządowego (0,8 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,3 mld zł). Natomiast rozchody wyniosły 2,2 mld zł i w porównaniu z lipcem 2020 roku zmniejszyły się o 0,2 mld zł.

Natomiast napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 8,6 mld zł. Z otrzymanego budżetu zarejestrowano w rachunku kapitałowym 8,4 mld zł. Zostało to zrobione w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Również w miesiącu lipiec zapłacono składkę w wysokości 1,3 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 7,3 mld zł.

Podaż pieniądza w lipcu 2021 roku

W dniu 23 sierpnia 2021 roku NBP podał wyniki podaży pieniądza za miesiąc lipiec 2021 roku. Wykazują one, że wartość podaży pieniądza M3 w lipcu wyniosła 1 894,5 mld zł i była o 18,5 mld zł wyższa niż na koniec czerwca 2021 roku. Do wzrostu podaży przyczynił się wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

Wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 9,6 mld zł, czyli o 2,5%. Wyniosła ona 391,4 mld zł. Natomiast w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 2,3 mld zł, czyli o 0,2%. Osiągnęła ona wartość 1 005,2 mld zł. W sektorze pozostałych instytucji finansowych wzrosła o 1,6 mld zł, czyli o 3,0% i osiągnęła poziom 54,0 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych pozostał na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do miesiąca czerwca.

Natomiast zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło ono o 8,2 mld zł, czyli o 1,0%. Osiągnęło ono wartość 810,3 mld zł. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 3,3 mld zł, czyli o 0,9%. Osiągnęło ono poziom 369,1 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 21,0 mld zł, czyli o 6,1%. Wyniosło ono 324,8 mld zł.

NBP podaje również co miesiąc dane dotyczące inflacji bazowej i aktywów rezerwowych. Informacje na temat lipcowych danych można znaleźć tutaj.