Image
0
28 grudnia, 2021

Dane NBP: Bilans płatniczy Polski i podaż pieniądza w październiku 2021 roku

Iza

W październiku 2021 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 8,2 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów pierwotnych (10,5 mld zł), dochodów towarowych (3,8 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,5 mld zł), a także dodatnie saldo usług (7,6 mld zł) . Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w październiku 2021 roku wyniosła 1 935,7 mld zł, co oznacza, że zwiększyła się o 21,5 mld zł.

Bilans płatniczy w październiku 2021 roku

W dniu 14 grudnia 2021 roku NBP opublikowało wstępne dane bilansu płatniczego Polski w miesiącu październik 2021 roku. Ze wstępnych danych wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,2 mld zł. Na wartość otrzymanego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (10,5 mld zł), obrotów towarowych (3,8 mld zł), dochodów wtórnych (1,5 mld zł), a także dodatnie salda usług (7,6 mld zł). Natomiast analogicznie do miesiąca października w 2020 roku saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,0 mld zł. Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego dało łącznie ujemny wynik. Wyniósł on 2,7 mld zł.

Według raportu, szacunkowa wartość eksportu towarów wyniosła 114,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 8,4 mld zł, czyli o 7,9% w stosunku do października 2020 roku. Natomiast wartość importu osiągnęła wartość 118,6 mld zł. Oznacza to wzrost o 21,3 mld zł, czyli o 21,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 roku. Na pogorszenie salda obrotów towarowych miał wpływ szybszy wzrost importu w porównaniu z eksportem. Przyczyniło się to na pogorszenie salda obrotów towarowych. W październiku 2021 roku deficyt wymiany towarowej wyniósł 3,8 mld zł, wobec nadwyżki 9,1 mld zł w październiku 2020 roku.

Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i pogorszenia się salda przyczynił się dalszy wzrost cen na światowych rynkach surowcowych. Wzrost importu odnotowano w przypadku paliwa, czyli gazu ziemnego, ropy naftowej (wzrost o ponad 80%) i produktów jej rafinacji. Wyższe ceny odnotowano również we wzroście wartości importu towarów zaopatrzeniowych. Obejmowały one metale oraz produkty chemiczne. Natomiast do obniżenia dynamiki obrotów towarowych przyczynił się kryzys na europejskim rynku samochodowym. Był on spowodowany niedoborem mikroprocesorów. Spadek zaobserwowano w eksporcie wszystkich grup pojazdów drogowych, a także ich części. Ze względu na większy udział branży motoryzacyjnej w polskim eksporcie niż w imporcie, kryzys na rynku samochodowym przyczynił się do pogorszenia salda.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,9 mld zł. W porównaniu z październikiem 2020 r. wzrosły o 2,3 mld zł, czyli o 9,5%. Natomiast wartość rozchodów wyniosła 18,3 mld zł i wzrosła o 3,3 mld zł, czyli o 21,6%. Eksport zanotował wzrost przychodów z tytułu usług transportowych o 4,1 mld zł, a także pozostałych usług, które wyniosły 4,5 mld zł. Zanotowano również ujemne saldo podróży zagranicznych, które wyniosło 1,0 mld zł.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 10,5 mld zł. Głównym czynnikiem, który wpłynął na ujemne saldo to: dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (8,4 mld zł). Miały tutaj znaczenie wypłaty dywidend (1,1 mld zł), dodatnie reinwestowane zyski (6,7 mld zł), a także odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,6 mld zł). Oddziaływały na wysokość salda również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,5 mld zł).

Przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 1,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym miesiącem w 2020 roku spadły o 0,4 mld zł. Przyczyniło się do tego ujemne saldo sektora rządowego (2,0 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,5 mld zł). Natomiast rozchody wyniosły 3,4 mld zł i w porównaniu z październikiem 2020 roku zwiększyły się o 0,5 mld zł.

Natomiast napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 5,9 mld zł. Prawie wszystkie pozyskane środki zasiliły rachunek kapitałowy, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. W październiku 2021 roku zapłacono również składkę w wysokości 2,6 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3,3 mld zł.

Więcej na temat bilansu płatniczego za miesiąc październik 2021 roku można znaleźć tutaj.

Podaż pieniądza w październiku 2021 roku

W dniu 24 listopada 2021 roku NBP podał wyniki podaży pieniądza za miesiąc październik 2021 roku. Pokazują one, że wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 935,7 mld zł. Co oznacza, że zwiększyła się o 21,5 mld zł w porównaniu do wyników z września 2021 roku. Do wzrostu podaży przyczynił się wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

W październiku 2021 roku, wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań gospodarstw domowych wzrosła o 7,4 mld, czyli o 0,7%. Osiągnęła poziom 1 016,9 mld zł. Natomiast w przedsiębiorstwach niefinansowych wzrosła o 7,4 mld zł, czyli o 1,9%. Co oznacza, że wynosi ona 406,3 mld zł. W sektorze pozostałych instytucji finansowych wzrosła o 2,9 mld zł, czyli o 4,8%. Osiągnęła ona wartość 62,8 mld zł. Dodatkowo stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 0,2 mld zł, czyli o 0,3 proc. Oznacza to, że osiągnął on wartość 65,4 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 8,0 mld zł, czyli o 2,1%. Osiągnęło ono poziom 381,2 mld zł. W przypadku gospodarstw domowych zadłużenie wzrosło o 5,5 mld zł, czyli o 0,7%. Osiągnęło ono poziom 825,7 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 7,3 mld zł, czyli o 2,3%. Wyniosło ono 319,0 mld zł.

Dane dotyczące inflacji bazowej i aktywów rezerwowych za miesiąc październik 2021 roku można znaleźć tutaj.