Image
0
15 października, 2021

Dane NBP: Bilans płatniczy Polski i podaż pieniądza w sierpniu 2021 roku

Iza

W sierpniu 2021 roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego saldo było ujemne i wyniosło 7,7 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów pierwotnych (9,8 mld zł), dochodów towarowych (6,5 mld zł), a także dodatnie saldo usług (8,2 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w sierpniu wyniosła 1 902,6 mld zł, czyli zwiększyła się o 8,1 mld zł.

Bilans płatniczy w sierpniu 2021 roku

W dniu 14 października 2021 roku NBP opublikowało wstępne dane bilansu płatniczego za miesiąc sierpień 2021 roku. Wynika z niego, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 7,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (9,8 mld zł) i obrotów towarowych (6,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). Analogicznie do miesiąca w 2020 roku saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł. Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego dało łącznie ujemny wynik, który wyniósł 5,1 mld zł.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 99,5 mld zł, co oznacza wzrost o 23,9%. Natomiast wartość importu osiągnęła 106,0 mld zł, oznacza to wzrost o 38,0%. Wartości oszacowano analogicznie do miesiąca sierpień 2020 roku. Na wysokość dynamiki obrotów towarowych w sierpniu 2021 roku miały dodatkowe dwa dni robocze, niż w analogicznym miesiącu 2020 roku. Szybszy wzrost wartości importu niż eksportu jest obserwowany od maja 2021 roku, co oznacza pogorszenie się salda obrotów towarowych.

Odnotowano również drugi w tym roku deficyt. W sierpniu 2021 roku wyniósł on 6,5 mld zł. Oznacza to, że w skali roku saldo obrotów towarowych uległo pogorszeniu się o 9,9 mld zł. Na ten stan wpłynęło głównie zwiększenie się importu paliw i surowców wynikających ze wzrostu ich cen. W sierpniu 2021 roku średnia cena importowanej ropy była wyższa o 62% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła ona 272 zł za baryłkę. Dodatkowy wpływ na deficyt obrotów towarowych miało także spowolnienie wzrostowej tendencji eksportu części do samochodów związanych z zakłóceniami dostaw półprzewodników.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,8 mld zł i w porównaniu z sierpniem 2020 r. wzrosły o 2,0 mld zł, czyli o 9,6%. Wartość rozchodów wyniosła 14,6 mld zł i wzrosła o 2,3 mld zł, czyli o 18,6%. W stosunku do analogicznego miesiąca w 2020 roku eksport zanotował wzrost przychodów z tytułu usług transportowych o 31,5%. Natomiast rozchody usług transportowych wzrosły o 57,2%, a podróże zagraniczne o 37,4%.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 9,8 mld zł. Czynnikiem, który głównie wpłynął na ujemne saldo to dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (9,5 mld zł). Dodatkowo także miały znaczenie dodatnie reinwestowane zyski (8,1 mld zł), wypłaty dywidend (0,8 mld zł) oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,6 mld zł). Również oddziaływały na nie wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).

Przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 3,4 mld zł. W porównaniu z sierpniem 2020 roku zwiększyły się one o 1,5 mld zł, czyli o 77,6%. Przyczyniło się do tego dodatnie saldo sektora rządowego (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,4 mld zł). Natomiast rozchody wyniosły 3,0 mld zł i w porównaniu z sierpniem 2020 roku zwiększyły się o 1,0 mld zł.

Natomiast napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 5,9 mld zł. Z otrzymanego budżetu zarejestrowano w rachunku kapitałowym 2,9 mld zł, głównie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo w rachunku bieżącym napływ środków z Unii Europejskiej w wysokości 3,0 mld zł miał miejsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Funduszu Społecznego. Również w miesiącu sierpień 2021 roku zapłacono składkę w wysokości 2,1 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 3,8 mld zł.

Podaż pieniądza w sierpniu 2021 roku

W dniu 22 września 2021 roku NBP podał wyniki podaży pieniądza za miesiąc sierpień 2021 roku. Wykazują one, że wartość podaży pieniądza M3 w sierpniu wyniosła 1 902,6 mld zł i była o 8,1 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2021 r. Do wzrostu podaży przyczynił się wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i pozostałych instytucji finansowych.

Wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 3,9 mld zł, czyli o 1,0%. Wyniosła ona kwotę 395,4 mld zł. Natomiast w sektorze pozostałych instytucji finansowych wzrosła o 2,2 mld zł, czyli o 4,1% i osiągnęła poziom 56,2 mld zł. W sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 1,1 mld zł, czyli o 0,1%. Osiągnęła ona wartość 1 006,4 mld zł. Dodatkowo stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zmniejszył się o 0,7 mld zł, czyli o 1,1 proc. Oznacza to, że osiągnął on wartość 64,9 mld zł.

Natomiast zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 3,1 mld zł, czyli o 0,4%. Osiągnęło ono wartość 813,5 mld zł. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 1,7 mld zł, czyli o 0,5%. Osiągnęło ono poziom 370,9 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 10,1 mld zł, czyli o 3,1%. Wyniosło ono 314,7 mld zł.

NBP podaje również co miesiąc dane dotyczące inflacji bazowej i aktywów rezerwowych. Informacje na temat sierpniowych danych można znaleźć tutaj.