Image
0
19 marca, 2022

Dane NBP: Bilans płatniczy Polski i podaż pieniądza w styczniu 2022 roku

Iza

W styczniu 2022 roku NBP zanotowało w rachunku bieżącym bilansu płatniczego, że jego saldo było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł. Odnotowano tutaj ujemne salda obrotów towarowych (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (1,4 mld zł) oraz dochodów wtórnych (1,9 mld zł), a także dodatnie saldo usług (8,4 mld zł). Natomiast wartość podaży pieniądza M3 w styczniu 2022 roku wyniosła 1.960,4 mld zł, co oznacza, że zmniejszyła się o 24,6 mld zł.

Bilans płatniczy w styczniu 2022 roku

W dniu 16 marca 2022 roku NBP opublikował dane bilansu płatniczego Polski za miesiąc styczeń 2022 roku. Ze wstępnych danych wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł. Na wartość otrzymanego salda wpłynęły ujemne salda obrotów towarowych (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (1,4 mld zł), dochodów wtórnych (1,9 mld zł), a także dodatnie salda usług (8,4 mld zł). W analogicznym miesiącu w 2021 roku saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,2 mld zł. Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w styczniu dało łącznie dodatni wynik. Wyniósł on 0,6 mld zł.

W styczniu szacunkowa wartość eksportu towarów wyniosła 112,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 21,1 mld zł, czyli o 23,1% w stosunku do stycznia 2021 roku. Natomiast wartość importu towarów osiągnęła wartość 117,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 32,3 mld zł, czyli o 37,8% w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 roku. Styczeń 2022 roku, podobnie jak grudzień 2021 roku, charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Przyczyniło się to na pogorszenie salda obrotów towarowych. W styczniu 2022 roku deficyt wymiany towarowej wyniósł 5,4 mld zł, wobec nadwyżki 5,8 mld zł w styczniu 2021 roku.

Do wysokiej dynamiki obrotów przyczyniła się wzrostowa tendencja cen transakcyjnych. W szczególności cen paliw i towarów zaopatrzeniowych. Dodatkowo do przyspieszenia tempa wzrostu obrotów handlowych przyczyniła się większa liczba dni roboczych. Na wzrost wartości importu miały wpływ rosnące ceny surowców energetycznych na rynkach międzynarodowych. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i pogorszenia się salda przyczynił się duży wzrost w kategorii obejmującej paliwa nieprzetworzone. Można tutaj wymienić, m.in. gaz ziemny (siedmiokrotny wzrost cen) i ropę naftową (ponad 70% wzrost ceny). Wyższe ceny odnotowano również w przypadku węgla, żelaza i stali. 

Natomiast w eksporcie najbardziej wzrosła wartość sprzedaży koksu, energii elektrycznej i nawozów, a także odbiorników telewizyjnych, komputerów i procesorów oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Na dynamikę eksportu wpływ miały również wyraźne spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz akumulatorów elektrycznych. Dynamika importu towarów była wyższa w porównaniu z dynamiką eksportu. Efektem tego jest pogorszenie się salda obrotów towarowych w porównaniu z poprzednim rokiem.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 24,7 mld zł. W porównaniu ze styczniem 2021 roku wzrosły o 4,9 mld zł, czyli o 24,7%. Natomiast wartość rozchodów wyniosła 16,2 mld zł. Wzrosła ona o 4,0 mld zł, czyli o 33,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku. Eksport zanotował dodatnie salda usług (8,4 mld zł) z tytułu pozostałych usług (5,1 mld zł), a także usług transportowych (3,6 mld zł). Odnotowano również ujemne saldo podróży zagranicznych (0,3 mld zł).

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 1,4 mld zł. Głównym czynnikiem, który wpłynął na ujemne saldo to dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach (9,4 mld zł). Znaczący wpływ miały również dodatnie reinwestowane zyski (8,2 mld zł), dywidendy (0,4 mld zł), a także odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,8 mld zł). Na wysokość salda oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,6 mld zł).

Przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 1,9 mld zł. W porównaniu z analogicznym miesiącem w 2021 roku były wyższe o 0,1 mld zł. Przyczyniło się do tego ujemne saldo sektora rządowego (2,4 mld zł) oraz dodatnie saldo pozostałych sektorów (0,5 mld zł). Natomiast rozchody wyniosły 3,8 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2021 roku zmniejszyły się o 0,5 mld zł.

Napływ środków z budżetu Unii Europejskiej wyniósł 10,8 mld zł. Z tego 9,7 mld zł zarejestrowano w rachunku bieżącym głównie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Natomiast w rachunku kapitałowym zanotowano 1,0 mld zł, przede wszystkim w ramach Funduszu Spójności. W styczniu 2022 roku zapłacono również składkę w wysokości 2,8 mld zł. Po uwzględnieniu zapłaconej składki saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 8,0 mld zł.

Więcej na temat bilansu płatniczego za miesiąc styczeń 2022 roku można znaleźć tutaj.

Podaż pieniądza w styczniu 2022 roku

W dniu 22 lutego 2022 roku NBP podał wyniki podaży pieniądza za miesiąc styczeń 2022 roku. Wskazują one, że wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1.960,4 mld zł. Oznacza to, że była niższa o 24,6 mld zł w porównaniu do wyników na koniec grudnia 2021 roku. Do spadku podaży przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i funduszy zabezpieczenia społecznego.

W styczniu 2022 roku, wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 17,1 mld zł, czyli o 4,1%. Osiągnęła poziom 398,0 mld zł. W sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego spadła o 5,9 mld zł, czyli o 44,2%. Co oznacza, że spadła ona do poziomu 7,5 mld zł. Natomiast w sektorze gospodarstw domowych spadł o 2,9 mld zł, czyli o 0,3%. Osiągnęła poziom 1.043,2 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 5,1 mld zł, czyli o 7,1%. Osiągnęła ona poziom 77,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1,7 mld zł, czyli o 0,2%. Osiągnęło ono poziom 825,0 mld zł. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych zadłużenie wzrosło o 4,3 mld zł, czyli o 1,1%. Osiągnęło ono poziom 386,5 mld zł. Natomiast zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 28,6 mld zł, czyli o 7,4%. Uzyskało ono poziom 359,7 mld zł.

Dane dotyczące inflacji bazowej i aktywów rezerwowych za miesiąc styczeń 2022 roku można znaleźć tutaj.