Image
0
27 listopada, 2021

Wyniki ankiety NBP za III kwartał 2021 roku – Sytuacja na rynku kredytowym dla przedsiębiorstw

Iza

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez NBP wskazują na łagodzenie, bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej w III kwartale 2021 roku dla przedsiębiorstw. Również ukazują wzrost popytu na kredyt. Czynnikiem wpływającymi na zmianę kryteriów udzielania kredytów oraz wzrost popytu była poprawa sytuacji gospodarczej w kraju. Banki przewidują na IV kwartał 2021 roku, że będą kontynuowane zmiany kierunków udzielania kredytów oraz nastąpi nieznaczny wzrost popytu na większość rodzajów kredytów.

Wyniki ankiety kwartalnej

W dniu 2 listopada 2021 roku Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował wyniki kwartalnej ankiety. Przeprowadzono ją na temat panującej sytuacji na rynku kredytowym w III kwartale 2021 roku. Opublikowana informacja pt. “Sytuacji na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych” zawiera dane dotyczące kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych, a także dla przedsiębiorstw. Omówiono w ankiecie kwestie zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty w III kwartale 2021 roku. Znajdują się tutaj także przewidywania banków na IV kwartał 2021 roku. Ankietę przeprowadzono na początku października 2021 roku, wśród 23 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

Kredyty dla przedsiębiorstw

Z wyników ankiety za III kwartał 2021 roku wynika, że banki utrzymały dotychczasowy poziom kryteriów udzielania kredytów krótkoterminowych oraz długoterminowych (po 2% netto) dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) kryteria kredytowania krótkoterminowego (15% netto) oraz długoterminowego (21% netto) zostały złagodzone.

Zmianom uległy również warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, które złagodzono. Banki, m.in. obniżyły marżę kredytową (26%), zmniejszyły pozaodsetkowe koszty kredytu (14%), a także wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytów (12%). Natomiast niektóre banki obniżyły również maksymalną kwotę kredytu (-10%).

Banki uzasadniły również złagodzenie polityki kredytowej podając za przyczynę kilka czynników. Wymieniono tutaj, m.in. wzrost konkurencji ze strony innych banków (31%), poprawę swojej sytuacji kapitałowej (12%) oraz spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw (12%). Dodatkowo banki zacieśniły kryteria udzielania kredytu dla przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID19 (-5%). 

Badane banki zaobserwowały także wzrost popytu dla przedsiębiorstw. Nieznaczny wzrost dotyczył kredytów krótko- (14%) i długoterminowych (21%) dla dużych przedsiębiorstw oraz krótkoterminowych dla sektora MSP (20%). Zauważono również nieznaczne zmiany popytu na długoterminowe kredyty dla sektora MSP.

Przyczyną poprawy popytu na kredyty dla przedsiębiorców było, m.in.: większe zapotrzebowanie na finansowanie środków trwałych (30%), a także zapasów i kapitału obrotowego oraz fuzji i przejęć (po 16%). Natomiast do spadku popytu na kredyt przyczyniły się: wzrost konkurencji ze strony innych banków (-14%) i niebankowych instytucji finansowych (-14%)

Oczekiwania na IV kwartał 2021 roku

Banki, na IV kwartał 2021 roku, nie planują wprowadzenia istotnych zmian dotyczących kredytów krótko- (0%) i długoterminowych (2%) dla dużych przedsiębiorstw. Natomiast w przypadku sektora MSP banki planują złagodzić politykę kredytową w przypadku kredytów krótkoterminowych (27%) i długoterminowych (24%).

Banki mają różnokierunkowe plany co do zmian popytu na krótko- (12%) i długoterminowe (-6%) kredyty dla sektora MSP. W rezultacie oczekują, że zmiany będą niewielkie (0%).

Wyniki ankiety dla przedsiębiorstw, na temat sytuacji gospodarczej w II kwartale 2021 roku, można znaleźć tutaj.